Cele i zadania Szkoły


Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 15
  1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego, zwanego dalej "dyplomem".
  2. Szkoła może pobierać opłatę rekrutacyjną, każdorazowo określaną zarządzeniem dyrektora szkoły.
  3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów i słuchaczy.
  4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów i słuchaczy poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
§ 16

Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom warunki do:
1)rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
2)kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,
3)świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawych,
4)rozwijania takich cech, jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, prawdomówność, wytrwałość i obowiązkowość,
5)kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
6)kształcenia umiejętności współżycia w zespole,
7)korzystania z różnych źródeł wiedzy,
8)dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu przez absolwentów,
9)kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny,
10)rozwoju współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,
11)poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 17

1.W celu wspomagania rozwoju uczniów i słuchaczy szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych i z działalności w kołach zainteresowań.
2.W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy szkoła systematycznie bada osiągnięcia uczniów i słuchaczy.
3.W celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój uczniów i słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu.

§ 18

1.W celu zapewnienia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, szkoła realizuje działania polegające w szczególności na:
1)ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2)zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- teoretycznych w szkole,
3)zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- praktycznych i praktyk zawodowych poza szkołą.
4)umożliwieniu uczniom i słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w internacie.
5)sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
a.dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów i słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
b.zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
c.możliwości spędzania czasu w szkolnej świetlicy i w bibliotece.

§ 19

1.Dbanie o bezpieczeństwo nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2.Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
3.Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy, jeżeli ten nie realizuje zadań wynikających z ustawy lub Statutu Zespołu Szkół Policealnych.

§ 20

Zasady organizacji wycieczek szkolnych oraz obowiązki kierowników wycieczek określają; "Procedura organizacji wycieczek szkolnych" oraz "Procedura wyjazdu i wyjść nauczycieli na zawody sportowe, konkursy i imprezy".

Informacja wytworzona przez:
Grażyna Bohdziewicz - Dyrektor , w dniu:  21‑09‑2009 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2012 10:58:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive